Stadgar

1§ Uppgift Kulturföreningen Produktionsdikets syfte är att främja sång, musik, lyrik och berättarkonst i vid bemärkelse. Föreningen vill bereda spelrum för folkligt förankrad kultur såsom visa, folkmusik, jazz, lokalrevy, poesi osv., och genom ”öppen scen” uppmuntra till deltagande. Intresset för musiken och viskonsten är vägledande.

2§ Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och skall hållas senast innan mars månads utgång. Räkenskapsår skall följa kalenderår. Den som varit medlem i föreningen under räkenskapsåret har rösträtt vid årsmötet. Röstning får inte ske genom ombud. Vid årsmötet för Kulturföreningen Produktionsdiket skall förekomma:

Fastställa om mötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän som även är rösträknare
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret och huvuddragen i resultat och balansräkning föredragas
Föredragning av revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Val till styrelse
Val av ordförande för 2 år (jämna år)
Val av sekreterare för 2 år (udda år)
Val av kassör för 2 år (jämna år)
Val av ledamot 1 för 2 år (udda år)
Val av ledamot 2 för 2 år (jämna år)
Övriga val
Val av revisor på 1 år
Val av revisorsuppleant på 1 år
Val av valberedning, två personer på ett år varav en sammankallande
Fastställande av verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
Behandling av förslag och motioner som väckts av styrelse eller medlem och som inlämnats i tid före årsmötet
Övriga frågor

Styrelseval och övriga frågor avgöres med öppen omröstning såvida inte votering begäres. Votering sker med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Revision av föreningens kassabok och räkenskapernas verifikationer skall företagas minst två gånger per år.

3 § Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Styrelsen väljs på två år. Det står styrelsen fritt att adjungera flera personer vid behov. Ordförande och kassör kan var för sig signera för föreningens räkning. För styrelsebeslut krävs minst 3 ledamöter närvarande, och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ordförande kan bara omväljas en gång, dvs. 2 mandatperioder = 4 år. Därefter fodras en ny ordförande minst en period innan tidigare ordförande på nytt kan omväljas.

4 § Årsmöteshandlingar
Vid årsmötet skall följande handlingar tillställas medlemmarna:

Verksamhetsberättelse
Kassarapport med inkomst och utgiftsstat
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag. Om möjligt bör årsmöteshandlingarna delges medlemmarna före årsmötet.

5 § Motioner
Medlem har rätt att till årsmötet inlämna motioner. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Motion skall behandlas av styrelsen som har att rekommendera årsmötet att tillstyrka eller avslå motionen.

6 § Medlemskap
Medlemskap i Kulturföreningen Produktionsdiket erhålles vid erläggande av årsavgift. Årsavgiften betalas före årsmötet. Röstberättigad vid årsmötet är endast den som erlagt medlemsavgift för räkenskapsåret.

7 § Information och rabatt
Medlem i Kulturföreningen Produktionsdiket erhåller utöver rösträtt och information om aktiviteter även rätt att med medlemsrabatt köpa två biljetter till föreningens arrangemang. Styrelsen äger rätt att fastställa rabattens storlek.

8 § Medverkande
Artister som medverkar i det fastställda programmet betalar ingen entréavgift. Om tillfälle till fika ges bekostar föreningen detta.

9 § Verksamhet
Kulturföreningen Produktionsdiket skall inbjuda till minst fyra offentliga arrangemang per år. Dessa skall även vara öppna för icke medlemmar i syfte att öka det kulturella utbudet för allmänheten och värvning av nya medlemmar.

10 § Medlemsmöte
Kulturföreningen Produktionsdiket ska inbjuda till medlemsmöte minst vår och höst.

11 § Stipendiekassa
Av föreningens medel avsätts varje år till en stipendiekassa 20 kr per betald medlemsavgift samt 10 % av inkomster vid framträdanden och överskott vid föreningens arrangemang. Ur stipendiekassan skall medlemmar kunna söka bidrag till kurser, seminarier och resor som är kopplade till föreningens uppgifter. Stipendiekassan skall förvaltas av styrelsen.

12 § Stadgar
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas härom vid ordinarie årsmöte. I kallelsen till årsmötet skall tydligt anges att proposition kommer att läggas om stadgeändring. Beslut om stadgeändring skall fattas med 2/3 majoritet för att beslutet skall äga giltighet.

13 § Upplösning av föreningen
Föreningen skall icke upplösas så länge tio eller fler medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Upplöses föreningen skall dess tillgångar tillfalla det ändamål eller den organisation föreningen bestämmer.

Stenungsund den 30 juni 2003

Interrimstyrelsen
Håkan Olsson Ordförande
Ragnar Schelin Sekreterare
Rolf Gunnarsson Kassör
Jonny Andersson Ledamot 1
Carl-Åke Bohlin Ledamot 2

Förslag på medverkande till vis- och musikaftnar emottages tacksamt av styrelsen!!